Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Numunelik Eşya ve Modeller Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlıklarına intikal eden bilgilerden posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize gelen numunelik eşya ve modellerin gümrük işlem süreçlerinde sorun ve tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığı bildirilmekte ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun;

· 167. maddesinin birinci fıkrası ile yine aynı kararın 126. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde; Kanunun 167. maddesinin birinci fıkrasının 8/d bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile 8/e bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile anılan Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili bulundukları,

· 127. maddesi gereğince de, posta idaresi ve hızlı kargo firmalarınca verilen bu hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye, vb. isimler altında ilave ücret alınmadığı, belirtilmektedir.

Bu çerçevede, hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı eşyaya, 2009/15481 sayılı Kararın 86. ve 91. maddeleri kapsamında gümrük vergilerinden muafiyet uygulandığı ve yine aynı kararın 126. maddesi hükümlerine göre operatör hızlı kargo firması tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi tescil edilerek ilgili muafiyet kodu (NUM) ile beyanı yapılmak suretiyle firmalara teslim edilebildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gümrük Genel Tebliği’nde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7)” ile getirilen değişiklik kapsamında, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı eşya için uygulanmakta olan ayda en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilmesi sınırlaması kaldırıldığı ve numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde aşağıdaki hususların göz önüne alınması gerektiği ifade edilmektedir:

a) Numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşya, gümrük vergilerinden muaftır.

b) Belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek numune ve model olarak tanımlanmaktadır.

c) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair ibare olması önemli olmakla birlikte, böyle bir ibarenin olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde de eşya muafen ithal edilebilmektedir.

d) Gümrük İdaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirler alabilmektedir.

e) Numunelik eşya ve modelin ithalinde ağırlık veya kıymet sınırlanması bulunmamaktadır.

f) Operatör hızlı kargo firmalarınca bu hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye, vb. isimler altında ilave ücret alınmamaktadır.

g) Operatör hızlı kargo firması tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi tescil edilirken ilgili muafiyet kodunun (NUM) seçilmesi suretiyle beyanın yapılması gerekmektedir.

h) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasının bedelli veya bedelsiz olması bir şart olarak aranmamaktadır.

i) Operatör hızlı kargo firması tarafından, gelen eşyaya ilişkin ek belge taleplerinin mümkün mertebe en kısa sürede karşılanması işlem süresinin kısalması anlamında faydalı olacaktır.

KAYNAK :https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2019-4179.html

Diğer Haberler