Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alımı konusunda uzman ekibimizle destek olalım, zorlu süreci birlikte atlatıp firmanızın gümrük idarelerindeki basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanmasını sağlayalım

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Hakkında;

Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile  kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır

Gümrük İşlemlerinde Basitleştirmeler
* Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, faydalanmalarına izin verilir:
a) Eksik beyan usulü,

b) Kısmi teminat uygulaması.
 Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanmalarına, talep etmeleri ve o uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları da sağlamaları halinde izin verilir:

a) Götürü teminat uygulaması,

b) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;

1) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

2) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

3) İhracatta yerinde gümrükleme izni,

c) İzinli gönderici yetkisi,

ç) İzinli alıcı yetkisi,

d) İthalatta yerinde gümrükleme izni.
* Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki kolaylaştırmalardan ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Yeşil hat uygulaması,

b) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması.
* Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkışta aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması,

c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı kapsamında KTG Eğitim ve Danışmanlık neler yapıyor?


-Soru formu kapsamında;

Eşya hareketlerine ilişkin kayıtlar,
Eşya hareketlerine ilişkin kontroller,
Arşiv sistemi,
Gümrük kurallarına uyum,
Tesis güvenliği,
Personel güvenliği,
İş ortaklarının güvenliği,
Taşeron firmalar,
Taşıtların güvenliği,
Şöförlerin güvenliği,
Olay yönetimi hususlarında
yerinde incelemeler ve yapılan incelemeler neticesinde ön değerlendirmede bulunarak eksikliklere ve ihtiyaç duyulacak geliştirmelere yönelik bir değerlendirme raporu hazırlanması. Rapor kapsamında tespit edilen hususların yerine getirilmesini, eksikliklerin giderilmesini bir iş planı ve takvim oluşturarak takip edip Firma’nın yönlendirilmesi,

- Soru formunun doldurulmasında ve soru formu kapsamında yapılması gereken usul ve prosedürlerin hazırlanmasına gerekli desteklerin verilmesi,

- Sürdürülebilir süreçler geliştirilmesine destek verilmesi,

- Risk analizleri

Taşımaya ilişkin rizk analizleri
Tesislere ilişkin risk analizleri
- Karşılıklı belirlenecek takvime göre;

Gümrük ve dış ticaret mevzuatı,
Tedarik zinciri güvenliği,
Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer, narkotik, yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespiti,
Taşıt kontrolleri
Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerinin tespiti
 konularında her yıl eğitim planlaması,

- Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişiklikleri günlük olarak takip edilecek ve firmaya bilgilendirme yapılması ve firmayı ilgilendiren hususlarda değişiklik olması durumunda yeni mevzuat hükümlerine uyum konusunda destek verilmesi,

- Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra 6 aylık periyotlarla kayıtlar ve belgeler üzerinden;

Beyan bilgileri ve sipariş uygunluğunun kontrolleri
Beyan bilgileri ve ekli belgelerin kontrolleri
Kıymet, menşe, tarife kontrolleri
Lisans, izin, uygunluk belgesi, ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulaması, çift kullanımlı eşya, ambargoya tabi eşya hususlarının kontrolleri
 ve kontrol sonuçlarının firmaya bildirilerek, alınacak önlemlere destek verilmesi

-İznin alınmasını müteakip iznin kullanımı hususlarında destek verilmesi

İznin Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı’na uyumlu olarak kullanılmasının sağlanması
Mevzuat’ta meydana gelen değişikliklere göre uyumun sağlanması
-İznin alınmasını müteakip iç kontrol ve denetimler

Firmada bulunan idari birimlerin yapıyor oldukları işlemlerin kontrolü
Kontrol süreçlerinin oluşturulması ve değerlendirmelerin yapılması
Değerlendirme sonrasında yapılacak işlemlerin belirlenmesi ve idarelere aktarılması
İdari birimlerin düzenli olarak kontrol edilmesine devam edilmesi
Firma çalışanlarının mevzuata uyum konusunda performanslarının ölçülmesi
Hazırlanan planların belirli aralıklarla gözden geçirilmesi
Tespit edilen sorunların çözümlenmesi
Soru formunun senelik olarak gözden geçirilmesi
Firmanın belirlemiş usul ve prosedürlerin gözden geçirilmesi
Değişikliklere uyum sağlanması için tedbirlerin alınması
-Sonradan Kontrol

Geçmişte yapılan işlemlerin dönemsel olarak kontrolü
Firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak denetime hazırlanması
- Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının, bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası-YYS-yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi, 

-Denetim elemanı değerlendirmesine iştirak