Avrupa Birliği’nden İthal Edilen Avrupa Birliği ve Türk Menşeli Eşyanın İthalatında İlave Gümrük Vergisi

Avrupa’dan A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen Avrupa Birliği ve Türk Menşeli eşyada İlave Gümrük Vergisi hesaplanmaması için aranan yeni belgeler

* 30.12.2017 tarihinde yayımlanan resmi gazete ile Avrupa’dan A.TR belgesi eşliğinde gelen Avrupa Birliği ve Türk Menşeli eşya için yeni bir düzenleme yapılmıştır ve uygulamadaki soru işaretleri de bu tebliğ ile ortadan kaldırılmıştır.


Tebliğ içeriğinde;
“* İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz 
* Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz
* İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak, ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir”
hükümleri çerçevesinde A.TR dolaşım belgesinin Avrupa birliği veya Türk Menşeli eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi alınmamaması için tek başına yeterli bir belge olmadığı ayrıca ; menşe şahadetnamesi,ihracatçı beyanı veya tedarikçi beyanı belgelerinden birinin muhakkak talep edilmesi gerektiği bu belgelerin aslının gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiş olup , bu belgelerden biri olmaması halinde eşya Avrupa birliği veya Türk Menşeli eşya dahi olsa ilave gümrük vergisi alınması gerekmektedir. Dolayısıyla maliyet artırıcı bir unsur olduğu için ithalatçı firmaların İlave Gümrük Vergisine konu eşyalar için, muhakkak bu belgelerden birini A.TR belgesi ile birlikte talep etmesi gerekmektedir. 


* Yürürlüğe giriş tarihi 28.02.2017 tarihidir.


* 28.02.217 tarihinden önce A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen Avrupa Birliği veya Türk menşeli eşya için menşe tevsiki aranmaz


Damga Vergisi açısından İhracatçı beyanı

İhracatçı beyanı, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ile eş değer olacağından ve menşei ispat edici bir belge olarak kullanılacağından, ithalat gümrük beyannameleri oluşturulurken 2018 yılı için yayımlanan, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri No:62) EK (1) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar , 2.Ticari belgeler: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri için uygulanan 20,30 tl’nin damga vergisi olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Kutluhan Tanısalı

Yazarın Diğer Yazıları